Link til forsiden
Dit lokale LO: LO Ringkøbing Fjord
 

Velkommen til LO Ringkøbing Fjord

 

 

 

26. januar 2017 · Arbejdsmarkeds-ordbog, 2017

Ordbog over fagforeningsrelaterede termer, dansk-engelsk-dansk. Kun til bestilling af LO-forbund, LO-fagforeninger og LO-sektioner. Men kan downloades af alle.

En håndbog om konflikthåndtering i det fagretlige system: Faglig voldgift, fællesmøder, Arbejdsretten osv. Desuden indeholder bogen bilag som fx Normen, Arbejdsretsloven mv.Fællesskab giver muligheder 

Den enkelte kan selv - sammen kan vi mere

Fagbevægelsen er et fællesskab for lønmodtagere. Vores mål er, at den enkelte får mulighed for og frihed til at handle selv – grundlaget skabes gennem solidaritet og fællesskab.

Fagbevægelsen sikrer gennem kollektive aftaler den enkelte lønmodtager rettigheder og tryghed i arbejdslivet for at give alle muligheder for udfoldelse.

Den enkelte skal have muligheder for at tage ansvar for sin egen situation og medansvar for helheden.

Forudsætningen for frihed er, at der er job til alle, at der er økonomisk retfærdighed og lige adgang til samfundsgoderne. Fagbevægelsen vil arbejde for dette, samt arbejde for at udviklingen skal ske på et miljømæssigt og socialt bæredygtigt grundlag.

Vi vil et velfærdssamfund, der bygger på demokrati, tryghed, social retfærdighed, et rent miljø og udviklingsmuligheder for den enkelte. Vi ønsker gennem overenskomster og politisk regulering af økonomien at udvikle velfærdssamfundet samt øge lønmodtagernes indkomst og styrke deres medbestemmelse på arbejdspladserne.

Vores fællesskab omfatter også udsatte grupper uden for medlemskredsen, der har vanskeligt ved at få plads på arbejdsmarkedet og i samfundet. Vi er særligt forpligtet til at bryde den negative sociale arv.

Fagbevægelsen har et globalt ansvar. Solidariteten omfatter lønmodtagere i alle dele af verden, og vi vil bidrage til at sikre politiske, sociale og økonomiske rettigheder for alle.

Alle mennesker har lige værdi
Alle mennesker er forskellige, men alle har lige værdi, og skal have lige rettigheder og muligheder. Ingen må diskrimineres, hverken direkte eller indirekte på grund af køn, alder, handicap, race, hudfarve, religion, politisk anskuelse, seksuel orientering eller national, social eller etnisk oprindelse.

Valgfrihed for den enkelte er afhængig af de rammer, fællesskabet skaber. Samtidig har den enkelte også ansvar overfor fællesskabet.

Fagbevægelsen skal være et rummeligt fællesskab
Fagbevægelsen skal være et rummeligt fællesskab med plads til forskellighed og mangfoldighed, og det skal afspejle sig i de demokratiske organer.

LO's ledelse bør på sigt på alle niveauer sammensættes, så den afspejler medlemmernes kønsmæssige sammensætning.

Fagbevægelsen skal være vedkommende og nærværende for den enkelte i hverdagen. Og fagbevægelsens medlemstilbud skal være tilgængelige, når den enkelte har behov for dem.

Fagbevægelsen skal være en demokratisk organisation i konstant udvikling. De faglige organisationer skal styrke og udvikle medlemsdemokratiet med henblik på at tilgodese dialogen og medlemmernes indflydelse.

De valgte og ansatte i fagbevægelsen er forpligtet til at forvalte medlemmernes interesser i overensstemmelse med vore grundlæggende værdier.

Vi vil stå bag medlemmerne, udfordre og gå foran.

Arbejdsmarkedet skal være for alle
Arbejde er grundlaget for den enkeltes og samfundets velfærd. Arbejdsmarkedet skal være åbent og rummeligt med plads til alle, ligesom den enkelte efter evne skal deltage i arbejdslivet og bidrage til samfundets velfærd.

Fagbevægelsen vil gennem kollektive overenskomster og politisk regulering beskytte og udbygge lønmodtagernes rettigheder og indflydelsesmuligheder på ledelsen af virksomhederne. Om nødvendigt ved brug af kollektive kampskridt.

Vi arbejder for sikring af lønmodtagernes medindflydelse og medbestemmelse og dermed en demokratisering af det økonomiske liv.

Arbejdet skal være udviklende
Alle lønmodtagere har ret til et arbejde, hvor medindflydelse og kompetenceudvikling går hånd i hånd med ordentlige løn- og arbejdsvilkår. Men den enkelte skal også tage ansvar for sit eget arbejdsliv.

Den enkelte skal, med basis i de kollektive overenskomster, have mulighed for at tjene en løn, der sikrer et godt livsgrundlag. Den solidariske lønpolitik er et væsentligt element heri, ligesom der skal være lige løn for samme arbejde eller for arbejde, der tillægges samme værdi.

Den enkelte skal have indflydelse på egen arbejdstid, således at der bliver en god balance mellem arbejdsliv og familieliv.

Og den enkelte skal have muligheder for at sikre sin tryghed gennem løbende kompetenceudvikling og livslang læring.

Fagbevægelsen vil sammen med medlemmerne, arbejdsgiverne og det politiske system være med til at fremme udviklingen af arbejdspladser, der ser medarbejderne som den vigtigste ressource, giver plads til udsatte lønmodtagergrupper og tager ansvar for det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

Velfærdssamfundet giver tryghed og muligheder
Velfærdssamfundet skal sikre økonomisk omfordeling mellem rige og fattige og give lige adgang til grundlæggende velfærdsydelser.

Vi vil være med til at værne om og udvikle det danske folkestyre byggende på parlamentarisme, involvering af interesseorganisationer og -grupper, og grundlæggende rettigheder såsom ytrings- og foreningsfrihed, deltagelsesmuligheder, lighed for loven og retssikkerhed.

Velfærdssamfundet skal give alle sikkerhed og tryghed i forbindelse med sygdom, alderdom eller negative sociale begivenheder såvel som muligheder for en tryg opvækst, uddannelse og deltagelse i arbejdslivet.

Finansieringen af velfærdsamfundet skal være solidarisk.

En stærk offentlig sektor er en grundsten i velfærdssamfundet, og har stor betydning for den enkelte borgers tryghed og udviklingsmuligheder. Velfærdsydelsernes kvalitet, udførsel og omfang skal fastsættes under demokratisk og politisk kontrol. Demokratiet skal styrkes, og den enkelte borgers mulighed for indflydelse på de offentlige ydelser skal forbedres.

Fagbevægelsen vil modvirke ideologisk betinget privatisering og udlicitering

Vi vil arbejde for, at private og offentlige virksomheder tager samfundsansvar.

Solidariteten er global
Fagbevægelsen vil gennem internationalt arbejde bidrage til at forsvare og udvikle grundlæggende rettigheder og fælles værdier på den globale politiske arena og herigennem påvirke rammerne omkring det danske velfærdssamfunds udvikling.

Fagbevægelsen har et globalt ansvar. Vores fagpolitiske fællesskab omfatter også lønmodtagere på det globale arbejdsmarked, for hvem kampen for anstændig løn og rimelige arbejdsvilkår endnu ikke eller kun lige er begyndt.

Vi skal bidrage aktivt til at udvikle lønmodtagernes rettigheder på tværs af grænser og være med til at sikre den 3. verdens samfundsmæssige udvikling bl.a. gennem adgang til den internationale handel.

Vi lever i den mest velstående del af en globaliseret verden, og må derfor påtage os de største byrder. Vi skal gå foran og tage vores del af ansvaret for at hjælpe mennesker, der lever i fattigdom og nød og hermed bidrage til en fredelig og retfærdig verden.

 

Velkommen til LO Ringkøbing Fjord
 
18. maj 2017 · Atypisk beskæftigede vil fremover være stillet bedre end i dag og mere lige med almindelige lønmodtagere i tilfælde af arbejdsløshed. Det vurderer LO på baggrund af den aftale, som forligsparterne har præsenteret i dag. Aftalen bygger i meget høj grad på arbejdet i Beskæftigelsesministeriets arbejdsgruppe og følgegruppe, som LO sad med i.
24. maj 2017 · Lønnen til danske topchefer er steget med ti procent om året siden 2013. Nye regler vil presse den højere op.

De fleste, der mister job ved virksomhedslukninger, kommer hurtigt i arbejde igen, og de færreste flytter for at få nyt job. Mindre end en ud af ti vælger at flytte, hvis deres arbejdsplads forsvinder ved en virksomhedslukning, og i alle typer kommuner er det lettere at få nyt job, hvis man bliver boende. Det viser en ny undersøgelse fra Kraks Fonds for Byforskning.

Mere end 20.000 danskere udbyder deres arbejdskraft igennem platforme som Happy Helper og Handyhand uden ret til løn under sygdom, barsel, feriepenge eller pension. Flere af platformene læner sig tæt op ad at være arbejdsgivere, men uden at påtage sig arbejdsgiveransvaret, vurderer to eksperter.

LO Ringkøbing Fjord  ·  Holmegaardsvej 2  ·  6950 Ringkøbing  ·  T: 96 74 44 53  ·  E: Emailadresse